James 4:13-17; Matthew 6:25-34; Ecclesiastes 5:1-7