Luke 1:26-38m; Daniel 4:34-35; Isaiah 45:9-13; Isaiah 46:8-11