Matthew 4:1-11; Deuteronomy 6:4-19; Deuteronomy 8:1-5